Klub Młodzieżowy „Małe Rzeczy”

20-01-2020
KLUB MŁODZIEŻOWY.jpg

KLUB MŁODZIEŻOWY „Małe Rzeczy” (KM)– to projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach KM dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, uczestniczą w zajęciach grupowych i warsztatach służących kształtowaniu umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwoju zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych. Celem spotkań jest również wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem i budowa poczucia własnej wartości każdego z świadczeniobiorców indywidualnie.

 

KONTAKT

Stowarzyszenie Małe Rzeczy

  • ul. Staropoznańska 131-133
    88-100 Inowrocław
  • Telefon: +48 669 506 038
  • Email: biuro@malerzeczy.org

KRS: 0000673917
NIP: 5562768594
Regon: 367184599
Data rejestracji: 2017-04-28