AKADEMIA MAMY projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

01-01-2019
AKADEMIA MAMY.jpg

Stowarzyszenie "Małe Rzeczy" realizuje projekt grantowy współfinansowany z Funduszy Europejskich ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 pt. "AKADEMIA MAMY – grupa wsparcia dla mieszkanek Inowrocławia wychowujących niepełnosprawne dzieci" 

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020. 

Realizator: Stowarzyszenie "Małe Rzeczy" , ul. Staropoznańska 131-133, 88-100 Inowrocław

Cel projektu: poprawa sytuacji życiowej oraz zwiększenie poziomu aktywności społecznej 15 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Inowrocławia będących opiekunami prawnymi lub matkami dzieci niepełnosprawnych w terminie do 30 czerwca 2019 r. poprzez realizację kompleksowego programu zajęć aktywizujących  w grupy wsparcia kobiet.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 30.06.2019 

Wartość projektu: 52 631,58 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł

 Screen Shot 2019-03-08 at 10.15.28

Kontakt:

Marta Przybysz

tel. 669-506-038

mail: biuro@malerzeczy.org

lub osobiście w biurze stowarzyszenia

KONTAKT

Stowarzyszenie Małe Rzeczy

  • ul. Staropoznańska 131-133
    88-100 Inowrocław
  • Telefon: +48 669 506 038
  • Email: biuro@malerzeczy.org

KRS: 0000673917
NIP: 5562768594
Regon: 367184599
Data rejestracji: 2017-04-28