Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA „Małe rzeczy”

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Małe rzeczy” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Inowrocław, a terenem działania  Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony,  posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
7. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie, do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników jak również może korzystać z pomocy wolontariuszy na zasadach określonych przepisami prawa.
8. Stowarzyszenie może zatrudniać Członków Stowarzyszenia na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, przy czym w sprawie stawek wynagrodzenia Zarząd podejmuje stosowną uchwałę.
9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszym statutem, a nadto działalność gospodarcza może być również realizowana przez udział w spółkach prawa handlowego bądź spółce cywilnej, bądź spółkach zagranicznych.
10. Stowarzyszenie może używać oznak, pieczęci i własnego logo na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

1.     Celem Stowarzyszenia jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej bądź społecznej,   a zwłaszcza pomoc dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym, rodzinom potrzebującym wsparcia bez względu na przyczynę,  jak również wsparcie i pomoc w organizowaniu leczenia,  rehabilitacji, pomoc w przystosowaniu społecznym, przekwalifikowaniu zawodowym, aktywizacja osób z trudnych środowisk, umożliwienie podjęcia leczenia, terapii, rehabilitacji osobom niepełnosprawnym, starszym, nieuleczalnie i przewlekle chorym , dzieciom dotkniętym chorobami, poszkodowanymi w wypadkach losowych, pomoc sierotom, osobom o skomplikowanej sytuacji rodzinnej,

2.     Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

-     pomoc w finansowaniu i organizacji leczenia ogólnego i specjalistycznego , rehabilitacji, terapii psychologicznej, pedagogicznej, zajęciowej,

-       fachową pomoc pielęgniarską osobom potrzebującym wykwalifikowanej pomocy pielęgniarskiej

-      fachową pomoc ze strony opiekunów osób niepełnosprawnych w bieżących sprawach  codziennej egzystencji w stosunku do osób wymagających takiej opieki,

-  organizowanie imprez kulturalnych, przedstawień teatralnych, oświatowych , edukacyjnych,

-  organizowanie i prowadzenie warsztatów psychologicznych, pedagogicznych, terapeutycznych również z wykorzystaniem dramy,

-   organizowanie i prowadzenie warsztatów twórczych, plastycznych, organizowanie wyjazdów, wykładów, prelekcji,

    -   organizowanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób potrzebujących

- organizowanie warsztatów mających na celu promocję zdrowia, profilaktykę, zapobieganie i zwalczanie uzależnień, resocjalizację,

-  organizowanie różnych form pomocy zdrowotnej, pomocy w zakresie rehabilitacji, pomocy medycznej i społecznej osobom niepełnosprawnym, ofiarom wypadków  ,  osobom w podeszłym wieku, dzieciom lub osobom dorosłym nieuleczalnie chorym,

-  aktywizacja zawodowa osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie,

- wydawanie książek, broszur, czasopism , broszur związanych z celami Stowarzyszenia,

-  pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej, dostarczanie najbardziej potrzebującym żywności, odzieży , środków higienicznych, środków opatrunkowych,

- propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej , w szczególności poprzez organizację warsztatów, wyjazdów, szkoleń, seminariów, konferencji,  kolonii, obozów, eventów,

- organizowanie konferencji, wykładów , szkoleń , prelekcji o tematyce związane z ochroną  zdrowia, profilaktyką, walką z uzależnieniami,

-  przyznawanie stypendiów dzieciom i młodzieży o szczególnych talentach, które z powodu sytuacji materialnej nie mogą realizować swoich uzdolnień,

-  pomoc osobom niepełnosprawnym w pozyskiwaniu środków potrzebnych na rehabilitację, leczenie oraz sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny,

- działalność charytatywną i edukacyjną polegająca na promocji zdrowia, oświaty, wychowania dzieci niepełnosprawnych lub nieuleczalnie czy przewlekle chorych, bądź dzieci wywodzących się ze środowisk ubogich, marginalizowanych społecznie,

-  niesienie pomocy osobom wykluczonym, wywodzącym się z defaworyzowanych grup społecznych, które ze względu na trudna sytuację materialną mają utrudniony dostęp do specjalistycznych świadczeń lekarskich, rehabilitacji, pomocy psychologicznej, czy opieki pielęgniarskiej,

-  zapobieganie wykluczaniu społecznemu dzieci i młodzieży

- pomoc psychologiczną osobom po traumatycznych przeżyciach, dotkniętych chorobami psychicznymi, osobom z zespołem stresu pourazowego,

-  promocję  i organizowanie wolontariatu

-  prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób ubogich, starszych, niedołężnych bez względu na przyczynę, chorych, samotnych, niepełnosprawnych i specjalnej troski, rodzin wielodzietnych, rodzin niepełnych i dysfunkcyjnych, rodzin dotkniętych bezrobociem , utartą żywiciela rodziny,

-  inicjowanie i podejmowanie działalności na rzecz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych , osób starszych, a także organizowanie opieki prowadzenie terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej, prowadzenie terapii ruchowej na rzecz wymienionych osób oraz rehabilitacji leczniczej na rzecz tych osób,

-  organizowanie i finansowanie świadczeń medycznych, rehabilitacji leczniczej,

-  wyposażanie specjalistycznych placówek w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, środki czystości,

-       budowę specjalistycznych oddziałów, placówek medycznych i rehabilitacyjnych

-       organizowanie i finansowanie szkoleń, wykładów, programów szkoleniowych, profilaktycznych,

-       udzielanie pomocy finansowej osobom potrzebującym wsparcia materialnego oraz ich opiekunom,

-       podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonym zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej,

-       organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów, wystaw i przedstawień teatralnych,  

-       sprzedaż towarów i usług wytworzonych w ramach działalności statutowej przez podopiecznych i opiekunów z przeznaczeniem całkowitego dochodu na cele statutowe,

-       prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych na cele statutowe poprzez organizacje zbiórek pieniędzy, w tym zbiórek organizowanych za pomocą sieci informatycznych, środków masowego przekazu, rozplakatowanie, obwieszczenie,

-       umożliwianie osobom potrzebującym udziału w turnusach rehabilitacyjnych, koloniach, wycieczkach,  warsztatach, terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, umożliwianie uczestniczenia osobom potrzebującym w kursach przystosowania zawodowego, przekwalifikowania zawodowego,

-       umożliwienie osobom niepełnosprawnym udział w kursach, warsztatach związanych z przekwalifikowaniem zawodowym,

-       jak również pozostałe działania i inicjatywy zmierzające do osiągnięcia celów statutowych.

3.     Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód będzie    przeznaczać wyłącznie na realizację celów statutowych, w szczególności Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą określoną w PKD jako:

-  PKD 82.30.Z    Działalność związana z organizacją wystaw, kongresów

-  PKD 90.03.Z      Artystyczna i literacka działalność twórcza

-  PKD 90.02.Z    Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

-  PKD 93.29.Z    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

-  PKD 77.4.Z       Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z włączeniem prac chronionych prawem autorskim

-    PKD  86.90.A       Działalność fizjoterapeutyczna

-   PKD  86.90.E        Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowana

-    PKD 90.01.Z   Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

-  PKD 59.11.Z   Działalność związana z produkcją filmów , nagrań wideo i programów telewizyjnych

-   PKD 90.0          Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

-  PKD 84.12.Z   Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją , kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,

-  PKD 85.51.Z Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

-   PKD 85.59.A     Nauka języków obcych

- PKD 85.59.B     Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzieindziej niesklasyfikowane,

-   PKD 85.60.Z    Działalność wspomagająca edukację

-   PKD 86.10.Z    Działalność Szpitali

-   PKD 86.21.Z    Praktyka Lekarska Ogólna

-   PKD 86.22.Z    Praktyka Lekarska Specjalistyczna

-   PKD 86.23.Z    Praktyka Lekarska Dentystyczna

-   PKD 86.90.Z    Działalność Fizjoterapeutyczna

-   PKD 86.90.C    Praktyka Pielęgniarek i Położnych

-   PKD 86.90.D   Działalność Paramedyczna

-   PKD 86.90.E   Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej , gdzie indziej niesklasyfikowana

- PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

- PKD 87.20.Z Pomoc Społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

-  PKD 87.30.Z  Pomoc Społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

-  PKD 89.90.Z   Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

-  PKD 88.10.Z   Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

-  PKD 88.91.Z   Opieka nad dziećmi

- PKD 88.99.Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana,

-  PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

-  PKD 99.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

-  PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

-  PKD 96.04.Z Działalność rozrywkowa związana z poprawą kondycji fizycznej

-  PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

-  PKD 58.11.Z Działalność związana z wydawaniem książek

-  PKD 81.10.ZDziałalność pomocnicza związana z utrzymywaniem porządku w budynkach

- PKD  81.21. Z  Pozostałe sprzątanie

- PKD  81.29.Z Działalność usługowa  związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

-  PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

-  PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

- PKD 43.11.Z  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

- PKD 43.12.Z  Przygotowanie terenu pod budowę

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

1.     Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.     Stowarzyszenie posiada członków:

a)     zwyczajnych,

b)    wspierających,

c)     honorowych.

16.  Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełni następujące warunki:

a)     złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)    przedstawi pozytywną opinię co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

3.     Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

4.     Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

5.     Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

6.     Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

7.     Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne lub Zwyczajne  Zgromadzenie na wniosek 4 członków Stowarzyszenia.

8.     Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)     biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)    korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)     udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)    zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

9.     Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)     brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)    przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)     regularnego opłacania składek.

10.  Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

11.  Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

12.  Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

13.  Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)     pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)    wykluczenia przez Zarząd:

·      z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

·      z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

·      z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

·      na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

·      z powodu działań bądź zaniechań naruszających dobre imię Stowarzyszenia, renomę Stowarzyszenia bądź zaufanie publiczne do Stowarzyszenia,

·      ujawniania informacji i danych dotyczących Stowarzyszenia, a nie przeznaczonych do informacji publicznej, osobom trzecim, podmiotom trzecim bez pisemnej zgody Zarządu, z wyłączeniem sytuacji gdy ujawnienie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa i na żądanie uprawnionych organów,

c)     utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)    śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

14.  Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna i jest podejmowana zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

1.     Władzami Stowarzyszenia są:

a)     Walne Zgromadzenie Członków,

b)    Zarząd Stowarzyszenia

c)     Komisja Rewizyjna.

2.     Kadencja władz.

a)     Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków.

3.     Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia inne niż związane z wyborem władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

4.     Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

5.     W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)     z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)    z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

6.     Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

7.     Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia, a  termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania w formie mailowej i przez obwieszczenie w siedzibie Stowarzyszenia bądź na stronie internetowej Stowarzyszenia.

8.     Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

9.     Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)     określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)    uchwalania zmian statutu,

c)     wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)    udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)     rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)     uchwalanie budżetu,

g)    uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j)      rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sytuacjach określonych w niniejszym Statucie,

l)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m)   podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

10.  Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami Stowarzyszenia i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, nadto Zarząd reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

11.  Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

12.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia.

13.  Do kompetencji Zarządu należą:

a)     realizacja celów Stowarzyszenia, wykonywanie budżetu Stowarzyszenia

b)    wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)     sporządzanie planów pracy i budżetu, sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań ,

d)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)     podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)    zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h)    przyjmowanie i skreślanie członków.

14.  Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

15.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.

16.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)     kontrolowanie działalności Zarządu,

b)    składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)     prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d)    składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)     składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

17.  W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

1.     Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)     ze składek członkowskich,

b)    darowizn, spadków, zapisów,

c)     dotacji, subwencji  i ofiarności publicznej,

d)    dofinansowania ze środków publicznych

e)     dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia

f)     lokat

g)    środków uzbieranych na aukcjach charytatywnych

h)    środków uzyskanych z najmu, dzierżawy majątku Stowarzyszenia

i)      dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia

2.     Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3.     Cały dochód Stowarzyszenia będzie przeznaczany na działalność statutową.

4.     Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.     Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, przy czym Prezes Zarządu może samodzielnie, jednoosobowo podjąć decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia do kwoty 50.000 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, natomiast decyzje o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia powyżej kwoty 50.000 zł , słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych wymagają zgody i zarazem uchwały przynajmniej dwóch Członków Zarządu Stowarzyszenia działających wspólnie.

6.     Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, z wyłączeniem pełnomocnictw procesowych udzielanych zawodowym pełnomocnikom.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.     Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3.     W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

4.     Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.     Stowarzyszenie sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa o rachunkowości.

6.     W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przechodzi na cele społeczne.

7.     Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia upoważnia Walne Zgromadzenie Członków do określenia sposobu prowadzenia likwidacji i wyboru likwidatora oraz przeznaczenia majątku na cele społeczne.

8.     W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9.     Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

KONTAKT

Stowarzyszenie Małe Rzeczy

  • ul. Staropoznańska 131-133
    88-100 Inowrocław
  • Telefon: +48 669 506 038
  • Email: biuro@malerzeczy.org

KRS: 0000673917
NIP: 5562768594
Regon: 367184599
Data rejestracji: 2017-04-28